Odin og Roeskilde 1952 Dansk Lokomotivmands Forening SC Danish Text

Odin og Roeskilde 1952 Dansk Lokomotivmands Forening SC Danish Text

Regular price $85.00 Sale


railroadtreasures offers the following:
 
Odin og Roeskilde 1952 Dansk Lokomotivmands Forening SC Danish Text
samt andre damplokomotiver of motormateriellet inden for danske statsbaner gennem tiderne
English Translation - Odin and Roeskilde 1952 Danish Locomotive Man Association
As well as other steam engine motifs of motor vehicles within Danish state railways throughout the ages
Soft Cover
Copyright 1952
86 Pages
BINDING IS COMING LOOSE FROM COVER
MANY PHOTOS
Man mse med megen sympati pden tanke, som .fornranden og hovedbestyrelsen for Dansk Lokomotivmands Forening har haft med at ville udgive ncervcerende hefte, som pudmcerket mi ord og hilleder viser udviklingen gennem tiderne indenfor Statsbanernes rullende materiel lige fra det forste lokomotiv, som trak indvielsestoget ved hanens Kobenhavn-Roskilde i 1847, indtil det mest moderne 1500 hk dieselelektriske lokomotiv, som er bestilt, men som forst i 1953 vil kunne vise sig pstrakningerne.
Linien i denne udvikling kommer for dam plokomotivernes vedkommende bedst frem ved opdeling i folgende perioder:
Tiden, i hvilken lokomotiver med enkelt drivh julspar, var .fremherskende. Denne periode - med m. fl. og Cramp- om fatter de forste 15 -20 of jernhanens historie i Danmark.
Tiden, i hvilken de 3-akslede lokomotiver (med 2- eller 3-koblede aksler) var fremherskende. Denne periode varede i Danmark til omkring med typer som .f. eks. B, Es, Ds og gl. E. og G.
Tiden, hvor 4-akslede lokomotiver var almindelige i Danmark med K-, C- og D-inaskinerne, og med A-maskinen som en relativ tidlig forganger, og endelig tiden, til hvilken indforelsen af overhederen dannede det mest betydningsfulde skel.
Overhederen gav sig udtryk ikke smeget i lokomotivets ydre, men smeget desto mere i dets okonomi og effektivitet. Denne periode kan kaldes den nyere tid, i hvilken damplokomotivet er kommet til udvikling i et stort antal typer af meget f orskellig konstruktion, men som .fcellesmcerke haves overhederen, ofte i forbindelse med kompoundsystemet og ved anvendelse af relativt hojt kedeltryk. Indforelsen af overhederen i Danmark skete gradvis omkring, og navnlig efter, den 1. verdenskrig.
For motorkoretojernes vedkommende er udviklingen jo gforholdsvis hurtigere og er hovedsageligt kendetegnet ved benzinmotoren som energikilde , fra de forste vogne i begyndelsen af tyverne, og allerede i 1930 fik vi de sidste vogne - litra ML - med benzinmotor. Allerede forinden i 1927 fik vi det forste koretoj med dieselmotor med luftaf hrcendselsolien, litra MT og i 1928, litra MR, som var det sidste med denne slags motorer.
Nceste - 1929 - kom som det forste koretoj med dieselmotor med trykforstovning, litra MV og i 1943 tilkom litra MK med dieselmotorer med trykladning.
Foruden den rent historiske oversigt der ligger heri, kender vi ved Statsbanerne jo godt den interesse det har for mange mennesker sgamle som unge indenfor alle befolkningslag, langt uden for lokomotivmcendenes og ovrigt statsbanepersonales egen kreds, at betragte lokomotiverne og motorvognene og at kende til deres forskellige egenskaber samt beundre deres former og storrelse, som er udtryk for de krcefter, maskinerne kan udfolde. Den glcede, som mange foler Nerved, vil dette hefte were med til at ncere og fremme, hvorfor man mtakke lokomotivmcendene for det initiativ, de her har taget.

ENGLISH TRANSLATION
One must see with a lot of sympathy for the idea that .forenanden and the main board of the Danish Lokomotivmandsforening have had to publish a booklet which, in a splendid way in words and hilleder, shows developments throughout the state-owned rolling stock from the first locomotive, Who pulled the initiation train at the opening of Copenhagen Kobenhavn-Roskilde in 1847, until the most modern 1500 hp diesel-electric locomotive, ordered, but as early as 1953, could prove to be the strain.
The line in this development is best for dam plomotives in terms of division in the following periods:
The time in which locomotives with single driving Christmas couples were. Prevailing. This period - with "Odin" and others. And the Crampton locomotives - if the first 15-20 years of history of the railroad in Denmark.
The time in which the 3-axle locomotives (with 2 or 3-linked axles) were predominant. This period lasted around the turn of the century in Denmark with types like .f. Eg B, Es, Ds and Gl. E. and G.
The time when 4-axle locomotives were common in Denmark with the K, C and D machines, and with the A machine as a relative early past, and finally the time to which the introduction of the superiors formed the most significant shell.
The superiors did not express much in the exterior of the locomotive, but all the more in its economy and efficiency. This period can be called the recent era in which the steam engine has come to development in a large number of types of very different construction, but as a common feature of the superstructure, often in connection with the compression system and using relatively high boiler pressure. The introduction of the superiors in Denmark happened gradually, and especially after, the First World War.
In the case of engine cores, the development has proceeded relatively faster and is mainly characterized by the gasoline engine as an energy source, from the first carriages at the beginning of the twenties, and already in 1930 we got the last carriages - ML - with gasoline engines. As early as 1927, we got the first diesel engine with air blast of hrcends oil, MT and 1928, MR, which was the last with this kind of engines.
Nineteen years - 1929 - came as the first choir of a diesel engine with pressure-boosting, MV and in 1943, MK was added with diesel-powered motors.
In addition to the purely historical overview contained in this, we know the State Railways of interest to many people, both old and young, in all the populations, far outside the locomotive and other state-owned personnel, to consider locomotives and motor cars and to know their Different characteristics as well as admire their shapes and sizes, which reflect the forces the machines can unfold. The glow that many people follow, this booklet will help to promote and promote why you must thank the locomotive engineers for the initiative they have taken.All pictures are of the actual item.  If this is a railroad item, this material is obsolete and no longer in use by the railroad.  Please email with questions. Publishers of Train Shed Cyclopedias and Stephans Railroad Directories. Large inventory of railroad books and magazines. Thank you for buying from us.

Shipping charges
Postage rates quoted are for shipments to the US only.    Ebay Global shipping charges are shown. These items are shipped to Kentucky and then ebay ships them on to you. Ebay collects the shipping and customs / import fees.   For direct postage rates to these countries, send me an email.   Shipping to Canada and other countries varies by weight.

Payment options
Payment must be received within 10 days. Paypal is accepted.

Terms and conditions
All sales are final. Returns accepted if item is not as described.  Contact us first.  No warranty is stated or implied. Please e-mail us with any questions before bidding.   

Thanks for looking at our items.   

Auction Wizard 2000 - The Complete Auction Management Software Solution